X
تبلیغات
رایتل

موشکهای سوخت مایع شوروی

سه‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1391


موشکهای سوخت مایع شوروی


R-1.....R18


بخش نخست


موشکهای سوخت مایع اولین نسل از موشکهای بالستیک به معنای امروزی هستند. همانطور که قبلا نیز گفته شد بعد از شکست المان نازی در جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از موشکهای وی-2 ساخت این کشورو همچنین دانشمندان موشکی این کشور بدست متفقین افتادند. در آنزمان باتوجه به رقابت دوابرقدرت شرق و غرب برای ساخت موشکهای متعدد با بردهای مختلف و مجهز به کلاهک اتمی سرمایه گذاری های زیادی در زمینه موشکهای بالستیک انجام گرفت. در این پست قصد داریم به طور مشخص نگاهی به فناوری موشکهای سوخت مایع شوروی بیندازیم و برخی از فناوریها و ویژگیهای آنها را معرفی کنیم.در پستهای آینده حتما سعی میکنیم فناوریهای موشکی در غرب را نیز مورد بررسی قرار دهیم.


در این پست با ارائه برخی اطلاعات  سعی میکنیم این موشکها را معرفی کنیم.


موشکهای سوخت مایع شوروی


R-1.....R18


بخش نخست


موشکهای سوخت مایع اولین نسل از موشکهای بالستیک به معنای امروزی هستند. همانطور که قبلا نیز گفته شد بعد از شکست المان نازی در جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از موشکهای وی-2 ساخت این کشورو همچنین دانشمندان موشکی این کشور بدست متفقین افتادند. در آنزمان باتوجه به رقابت دوابرقدرت شرق و غرب برای ساخت موشکهای متعدد با بردهای مختلف و مجهز به کلاهک اتمی سرمایه گذاری های زیادی در زمینه موشکهای بالستیک انجام گرفت. در این پست قصد داریم به طور مشخص نگاهی به فناوری موشکهای سوخت مایع شوروی بیندازیم و برخی از فناوریها و ویژگیهای آنها را معرفی کنیم.در پستهای آینده حتما سعی میکنیم فناوریهای موشکی در غرب را نیز مورد بررسی قرار دهیم.


در این پست با ارائه برخی اطلاعات  سعی میکنیم این موشکها را معرفی کنیم.

نام موشک: R_1

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8k11

شناسه موشک در ناتو:Scunner

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD_100

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:267 کیلونیوتن


نام موشک:R-_2

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8ZH38

شناسه موشک در ناتو:sibling

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل / اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-101

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:365 کیلونیوتن


نام موشک: R-3

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8A67

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :LRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-110

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:1177 کیلونیوتن


نام موشک:R-_2

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8ZH38

شناسه موشک در ناتو:sibling

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل / اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-101

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:365 کیلونیوتن


نام موشک: R-5

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8A62

شناسه موشک در ناتو:shyster

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : IRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-103

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:416 کیلونیوتننام موشک:R-5M

تعداد مراحل موشک: تک مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K51

شناسه موشک در ناتو:shyster

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : IRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:الکل/ اکسیژن مایع

نوع موتور:RD-103M

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:430 کیلونیوتن


نام موشک: R-7 آزمایشی

تعداد مراحل موشک: دو مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:....

شناسه موشک در ناتو:sapwood

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) :RD-105 

نوع موتور( مرحله دوم):RD-106

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :4 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):نامعلوم

نیروی محرکه موتور موشک:2677 کیلونیوتن


نام موشک: R-7

تعداد مراحل موشک: دو مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K71

شناسه موشک در ناتو:sapwood

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) :RD-107 +هشت موتور ورنیه

نوع موتور( مرحله دوم):RD-108 +چهار موتور ورنیه

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :16 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):4 موتور کلاستر شده در یک مجموعه موتوری

نیروی محرکه موتور موشک:3898 کیلونیوتن


نام موشک: R_7A

تعداد مراحل موشک: دو مرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8A91

شناسه موشک در ناتو:sapwood

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) :RD-107 +هشت موتور ورنیه

نوع موتور( مرحله دوم):RD-108 +چهار موتور ورنیه

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :16 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):4 موتور کلاستر شده در یک مجموعه موتوری

نیروی محرکه موتور موشک:3803 کیلونیوتن


نام موشک: R_8

تعداد مراحل موشک: ________

نام صنعتی موشک:8A91

شناسه موشک در ناتو:______

طراح:دفترOKB-456

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:UDMH/LOX

نوع موتور( مرحله اول) :__________

نوع موتور( مرحله دوم):___________

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :_____--

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):_______

نیروی محرکه موتور موشک:..........

این موشک نامزد به عنوان جایگزینی موشک R-7 بود اما بدلایلی برنامه توسعه آن کاملا متوقف شدنام موشک: R-9

تعداد مراحل موشک: دومرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K77

شناسه موشک در ناتو:sasin

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : چهار موتور ورنیه کنترلی+ چهار موتور کلاستر شده  RD-111


نوع موتور( مرحله دوم): چهار موتور ورنیه بعلاوه چهار موتور کلاستر شده RD-0106

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :4 عدد موتور کلاستر شده  در یک مجموعه موتوری

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):4 موتور کلاستر شده در یک مجموعه موتوری

نیروی محرکه موتور موشک:1413کیلونیوتننام موشک: R-9V

تعداد مراحل موشک: دومرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K76

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : .........

نوع موتور( مرحله دوم): ............

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :..................

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):...............

نیروی محرکه موتور موشک:........................


نام موشک: R-9M

تعداد مراحل موشک: دومرحله ای سوخت مایع

نام صنعتی موشک:8K76

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : .........

نوع موتور( مرحله دوم): ............

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :..................

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):...............

نیروی محرکه موتور موشک:........................نام موشک: R-10

تعداد مراحل موشک: ..............

نام صنعتی موشک:.................

شناسه موشک در ناتو:.....

طراح:دفترOKB-456

کلاس موشک : ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین / اکسیژن مایع

نوع موتور( مرحله اول) : .........

نوع موتور( مرحله دوم): ............

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله اول) :..................

تعداد محفظه های احتراق موتور( مرحله دوم):...............

نیروی محرکه موتور موشک:........................

این موشک یک سیستم سنگین چهار مرحله ای بود که از موتورهای نوشک آر-9 استفاده میکرد.


نام موشک:R-11

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8A61

شناسه موشک در ناتو:scud-A

طراح:دفترNII-811

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین/ AK-20F

نوع موتور:S2.253

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:81 کیلونیوتن


نام موشک:R-11M

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8K11

شناسه موشک در ناتو:scud-A

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:کروسین/ AK-20F

نوع موتور:S2.253

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:81 کیلونیوتن


نام موشک:R-11MU

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8K12

شناسه موشک در ناتو:

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک :کوتاهبرد

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:TM-185/AK27

نوع موتور:S3.42T-3

تعداد محفظه های احتراق موتور:یک عدد

نیروی محرکه موتور موشک:???


نام موشک:R-12

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8K63

شناسه موشک در ناتو:sandel

طراح:دفترOKB-1

کلاس موشک :IRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:TM185/AK27H

نوع موتور:RD-214

تعداد محفظه های احتراق موتور:4 عدد

نیروی محرکه موتور موشک:653 کیلونیوتن


نام موشک:R_13

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:4K50

شناسه موشک در ناتو:sark

طراح:دفترSKB-385

کلاس موشک :SLBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:TG-02/AK27I

نوع موتور:S2.713

تعداد محفظه های احتراق موتور:1 عدد موتور به علاوه 4 موتور کوچک ورنیه

نیروی محرکه موتور موشک:252 کیلونیوتن


نام موشک:R-14

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8K65

شناسه موشک در ناتو:skeen

طراح:دفترOKB-586

کلاس موشک :IRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:UDMH/AK27I

نوع موتور:RD-216

تعداد محفظه های احتراق موتور:2عدد موتور

نیروی محرکه موتور موشک:1480 کیلونیوتن
پروژه توسعه نیافته

نام موشک:R-15

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:......

شناسه موشک در ناتو:...........

طراح:دفترOKB-586

کلاس موشک :SLBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:،TM-185/AK27I

نوع موتور:S3.41

تعداد محفظه های احتراق موتور:4عدد موتور

نیروی محرکه موتور موشک:???? کیلونیوتننام موشک:R-16

تعداد مراحل موشک:2 مرحله ای

نام صنعتی موشک:8K84

شناسه موشک در ناتو:saddler

طراح:دفترOKB-586

کلاس موشک :ICBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:،UDMH/AK27I

 موتور( مرحله اول) : RD-218 +چهار موتور کنترلی Rd-851 یا RD-68

موتور( مرحله دوم): RD-219+چهار موتور RD-852 یا RD_69

تعداد محفظه های احتراق موتور :6عدد موتور برای مرحله اول و 2 عددموتور برای مرحله دوم

نیروی محرکه موتور موشک:2221 کیلونیوتن


نام موشک:R-17

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:

شناسه موشک در ناتو:scud-B

طراح:دفترSKB-385

کلاس موشک :SLBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:،TM-185/AK27I

نوع موتور:S3.42T-3

تعداد محفظه های احتراق موتور:1عدد موتور

نیروی محرکه موتور موشک:???? کیلونیوتن


نام موشک:R-17

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:8k14

شناسه موشک در ناتو:scud-B

طراح:دفترSKB-385

کلاس موشک :SLBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:،TM-185/AK27I

نوع موتور:S5.2

تعداد محفظه های احتراق موتور:1عدد موتور

نیروی محرکه موتور موشک:131 کیلونیوتن


نام موشک:R-17M

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:9K14M

شناسه موشک در ناتو:scud-M

طراح:...............

کلاس موشک :MRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:،UDMH/AK27

نوع موتور:lesyev

تعداد محفظه های احتراق موتور:1عدد موتور

نیروی محرکه موتور موشک:137 کیلونیوتن


نام موشک:R-18

تعداد مراحل موشک:تک مرحله ای

نام صنعتی موشک:NODONG

شناسه موشک در ناتو:NODONG

طراح:...............

کلاس موشک :MRBM

زوج پیشران موشک/ سوخت و اکسیدایزر موشک:،UDMH/AK27

نوع موتور:nodong

تعداد محفظه های احتراق موتور:1عدد موتور

نیروی محرکه موتور موشک:279کیلونیوتن


ادامه دارد...........


منبع: موشک شهاب-3
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد