X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

موتور های موشکی سوخت مایع شوروی

چهارشنبه 8 آذر‌ماه سال 1391موتور های موشکی سوخت مایع شوروی 


بخش نخست  


   RD-100......RD-110  در این مبحث نگاهی تیتروار به موتورهای موشکهای سوخت مایع شوروی می اندازیم. اگر به مباحث موتورهای موشکی علاقه مندید حتما ادامه مطلب را دنبال کنید.
RD-100

نام موتور:RD-100                                              

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل (سوخت) 
وزن موتور:885 کیلوگرم
طول موتور:3.70متر
قطر موتور:1.65متر
.....موتور های موشکی سوخت مایع شوروی 


بخش نخست  


   RD-100......RD-110  در این مبحث نگاهی تیتروار به موتورهای موشکهای سوخت مایع شوروی می اندازیم. اگر به مباحث موتورهای موشکی علاقه مندید حتما ادامه مطلب را دنبال کنید.
RD-100

نام موتور:RD-100                                              

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل (سوخت) 
وزن موتور:885 کیلوگرم
طول موتور:3.70متر
قطر موتور:1.65متر
Isp موتور :237 ثانیه                  
                        
تاریخ نخستین آزمون: 1948

تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :27227کیلوگرم نیرو                        
فشار درونی محفظه احتراق:15.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 35.37
نسبت اکسیدایزر به سوخت:1.28
ایمپالس ویژه موتور:237 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:203ثانیه
زمان سوزش موتور:65 ثانیه

موتور موشکR-1
RD-101

نام موتور:RD-101

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل (سوخت) 
وزن موتور:888 کیلوگرم
طول موتور:3.35متر
قطر موتور:1.65متر
Ispموتور :237 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1946-1951
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :37016کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:21.20بار
نسبت رانش به وزن موتور: 48.87
نسبت اکسیدایزر به سوخت:1.45

ایمپالس ویژه موتور:237 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:210ثانیه
زمان سوزش موتور:؟ ثانیه

موتور موشک R-2آخرین نسخه از موتور ساخته شده بر اساس فناوری موتور موشک وی-2 در روسیه 

موشک آر-5

نام موتور:RD-103

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل 90 درصد(سوخت) 
وزن موتور:870 کیلوگرم
طول موتور:3.12متر
قطر موتور:1.65متر
Ispموتور :243 ثانیه 
تاریخ آزمون: 1947-1953
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :44000کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 58.62

نسبت اکسیدایزر به سوخت
ایمپالس ویژه موتور:237 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:216ثانیه
زمان سوزش موتور:120 ثانیه

موتور موشک آر-5
RD-103

نام موتور:RD-103

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ الکل 96 درصد(سوخت) 
وزن موتور:867 کیلوگرم
طول موتور:3.22متر
قطر موتور:1.65متر
Isp موتور :248 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1950-1955
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :27227کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار

نسبت رانش به وزن موتور: 58.82
نسبت اکسیدایزر به سوخت:1.44
ایمپالس ویژه موتور:248 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:220ثانیه
زمان سوزش موتور:120 ثانیه

موتور موشک آر-5 ام
RD-105


نام موتور: RD-105

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ کروسین 
وزن موتور:782 کیلوگرم
طول موتور:4.45متر
قطر موتور:1.20متر
Isp موتور :302 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1952-1954
تعداد محفظه های احتراق:1
Trustموتور :55000کیلوگرم نیرو

فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 81.84
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.7
ایمپالس ویژه موتور:302 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:260ثانیه
زمان سوزش موتور:130 ثانیه


موتور موشک اولیه و آزمایشی قاره پیمای آر-7

RD-107


نام موتور:RD-107

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر) / کروسین (سوخت) 
وزن موتور:1200 کیلوگرم
طول موتور:2.86متر
قطر موتور:0.67
Ispموتور :314 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1965
تعداد محفظه های احتراق:4 
Trustموتور :83800کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:58.50بار
نسبت رانش به وزن موتور:84.27
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.47
ایمپالس ویژه موتور:314 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:257ثانیه
زمان سوزش موتور:118 ثانیه

موتور موشک قاره پیمای آر-7نام موتور:                     

RD-108-8D727

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر) / کروسین (سوخت) 
وزن موتور:1230 کیلوگرم
طول موتور:2.86متر
قطر موتور:0.75 متر
Ispموتور :316 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1964
تعداد محفظه های احتراق:4 
Trustموتور : 219638پوند  نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:53.60بار
نسبت رانش به وزن موتور:80.97
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.39
ایمپالس ویژه موتور:316 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:251ثانیه

زمان سوزش موتور:290 ثانیه

این موتور برای موشکهای مولنیا-1 (8k78M-1) و8k78L و موشک 11ََA57 طراحی شده است.RD-110

نام موتور:RD-110

ترکیب پیشران:اکسیژن مایع(اکسیدایزر)/ کروسین
وزن موتور:867 کیلوگرم
طول موتور:5.2متر
قطر موتور:1.80متر
Isp موتور :285 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1947-1951

تعداد محفظه های احتراق:7
Trustموتور :119920کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:23.90بار
نسبت رانش به وزن موتور: 58.80
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.65
ایمپالس ویژه موتور:284 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:244ثانیه
زمان سوزش موتور:؟ ثانیه

موتور موشک آر-3


نام موتور: RD-111
ترکیب پیشران:اکسیژن مایع)اکسیدایزر(/ کروسین
وزن موتور: 1492 کیلوگرم
طول موتور: 2.10متر
قطر موتور: 1.67 متر
Isp موتور : 317ثانیه
- تاریخ نخستین آزمون: 1961
تعداد محفظه های احتراق: 4
Trust موتور : 141,240 kgf کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق: 78.50 بار
نسبت رانش به وزن موتور: 112.22972972973
نسبت اکسیدایزر به سوخت: 2.39
ایمپالس ویژه موتور: 317 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا: 275 ثانیه
زمان سوزش موتور: 110 ثانیه

موتور مرحله اول موشک قاره پیمای آر-9
نام موتور: RD-214
ترکیب پیشران:اسیدنیتریک / کروسین
وزن موتور: 655 کیلوگرم
طول موتور:. 1.48 متر
قطر موتور:. 2.38 متر
Isp موتور : 264 ثانیه
- تاریخ نخستین آزمون: 1955-1959
تعداد محفظه های احتراق: 4
Trust موتور : 64752 کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق: 23.90 بار
نسبت رانش به وزن موتور: 161.25
نسبت اکسیدایزر به سوخت: 3.94
ایمپالس ویژه موتور: 264 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا: 230 ثانیه
زمان سوزش موتور: 140 ثانیه

موتور موشک میانبرد سوخت مایع آر-12


نام موتور:RD-216/11D614

ترکیب پیشران:nitric asid/UDMH
وزن موتور:1350 کیلوگرم
طول موتور:2.20متر
قطر موتور:2.26متر
Isp موتور :291 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1958-1960
تعداد محفظه های احتراق:4
Trustموتور :149796کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:73.60بار
نسبت رانش به وزن موتور: 131.4
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.5
ایمپالس ویژه موتور:291 ثانیه

ایمپالس ویژه در سطح دریا:248ثانیه
زمان سوزش موتور:140ثانیه 

موتور موشک آر-14

 

نام موتور: RD-218

11D69/8D712
ترکیب پیشران: nitric asid/UDMH
 وزن موتور:1960 کیلوگرم
طول موتور:2.19متر
قطر موتور:2.79متر
Isp موتور :289 ثانیه 
تاریخ نخستین آزمون: 1958-1961
تعداد محفظه های احتراق:6
Trustموتور :226400کیلوگرم نیرو
فشار درونی محفظه احتراق:73.60بار

نسبت رانش به وزن موتور: 135.71
نسبت اکسیدایزر به سوخت:2.5
ایمپالس ویژه موتور:289 ثانیه
ایمپالس ویژه در سطح دریا:246ثانیه
زمان سوزش موتور:90 ثانیه

موتور موشک آر-16


این مبحث در آینده دنبال خواهد شد....


منبع: موشک شهاب-
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد